MANTRA SRI KRISHNA

Postado por Norma Villares

 --> 

Shi Krishna Sharam Namah

Mantra Krishna

Yam Brahmavarunainder Rudermaruka Satuanvanti Divyaa Satvaavedaai Sans Pad Karmopanishadaaegarayanati Yam Samga I
Dhyanavasthittagatain Mansa Pashayanti Yam Yogino Yasyanatam Na Vidu Surasurgana Devai Tasmai Nama II

Tavamaksharam Paramam Vaideetvayam Tavamasya Vishwasaya Param Nidhanam I
Tavamvayaya Shashvat Dharam Gopta, Sanatan Satayam Paursho Mato Mai


Namaste!

Norma Villares


0 comentários:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Caminheiros Evolutivos

Muito obrigada pela sua presença iluminada

Muito obrigada pela sua presença iluminada